Jetten W&S Partner
careers in motionAlgemene voorwaarden 


Jetten W&S Partner streeft er naar de afspraken met haar relaties zodanig in te vullen en uit te voeren dat deze leiden tot optimale klanttevredenheid. In dit verband vindt Jetten W&S Partner het van belang duidelijk te zijn over de algemene voorwaarden die gehanteerd worden, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") wordt verstaan onder:
a) Jetten W&S Partner: de rechtspersoon die, handelend onder de naam Jetten W&S Partner (KvK nr. 61713058), in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, werkzaamheden verricht op het gebied van werving en selectie, training, coaching, outplacement voor een Opdrachtgever.
b) Materialen: het door Jetten W&S Partner aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard ook, zoals documentatie, rapporten, software, analyses, systemen, methoden, handleidingen en andere data;
c) Opdrachtgever: iedere natuurlijke (rechts) persoon die Diensten van Jetten W&S Partner afneemt, dan wel met wie Jetten W&S Partner een Overeenkomst aangaat of met wie Jetten W&S Partner in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
d) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Jetten W&S Partner en Opdrachtgever tot stand komt, elke aanvulling of wijziging daarop, alsook alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen die nodig zijn voor het aangaan van die overeenkomst;
e) Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
f) Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan Jetten W&S Partner, in welke vorm ook.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en alle aanbiedingen tot het verrichten van diensten door Jetten W&S Partner. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door Jetten W&S Partner niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming daarmee.

3. Werkwijze en verantwoordelijkheden Jetten W&S Partner
3.1 Jetten W&S Partner verplicht zich tot uitvoering en naar beste weten uitvoeren van de Opdracht in het beste belang van de Opdracht en de bij de opdracht betrokken partijen conform de afspraken omtrent honorarium, tarieven en andere kosten voor zover deze niet beschreven staan in de overeenkomst, of in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien de Opdracht andere en/of aanvullende zaken vereist, afwijkend van de overeenkomst, zal Jetten W&S Partner daartoe over in overleg treden met Opdrachtgever. Hoe de Opdracht wordt uitgevoerd, staat beschreven in de overeenkomst.
3.2 Jetten W&S Partner informeert zich zo goed mogelijk bij de opdrachtgever over de te vervullen Opdracht. Hiermee wordt bedoeld o.a. informatie over de Opdracht met betrekking tot de eventuele functie-inhoud, functieprofiel, functie-eisen, afdeling, organisatie en cultuur, de verwachtingen van de Opdrachtgever, management, arbeidsvoorwaarden, belangrijke achtergrondinformatie en andere zaken die van belang zijn in het kader van de Opdracht. Jetten W&S Partner behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan deze verplichting voldaan zal hebben.
3.3 De Opdrachtgever zal tijdig alle gegevens en bescheiden, welke Jetten W&S Partner nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht,  in gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Jetten W&S Partner ter beschikking te stellen.
3.4 Jetten W&S Partner verplicht zich tot het vertrouwelijk behandelen van alle verstrekte informatie door Opdrachtgever en zal zonder diens toestemming niets daarvan meedelen aan Kandidaten of derden. 
3.5 De door de Opdrachtgever verstrekte informatie relateert Jetten W&S Partner aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor de Opdracht in aanmerking komende Kandidaten bij een Werving & selectie-opdarcht. Op basis hiervan bepaalt Jetten W&S Partner naar beste kunnen welke Kandidaat aan de Opdrachtgever wordt gepresenteerd. Hierbij gaat Jetten W&S Partner ervan uit dat de inlichtingen die Kandidaten over zichzelf hebben verstrekt juist zijn. Bij een training, coachings of outplacementopdracht zal Jetten W&S zich steeds zo goed mogelijk voorbereiden op de persoonlijke coachings/trainingsgesprekken met de kandidaten. 
3.6 Jetten W&S Partner zal zich steeds op de hoogte houden van de voortgang van de procedure met de Kandida(a)t(en) bij zowel de Kandidaten als de Opdrachtgever. Hierdoor kunnen zaken goed op elkaar afgestemd worden.
3.7 Jetten W&S Partner is gerechtigd om – indien zij dat wenselijk dan wel noodzakelijk acht – bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. 

4. Aanbiedingen, wijzigingen, aanvullingen en totstandkoming van Overeenkomsten

4.1. Nadat Opdrachtgever en Jetten W&S Partner (een) oriënterend(e) gesprek(ken) hebben gevoerd, wordt door Jetten W&S Partner een samenwerkingsvoorstel opgesteld. Dit voorstel is vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat. Een aanbieding of prijsopgave bindt Jetten W&S Partner niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.
4.2. Indien een voorstel van Jetten W&S Partner een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt schriftelijk aanvaard door Opdrachtgever dan heeft Jetten W&S Partner het recht dit aanbod in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
4.3 Jetten W&S Partner is gebonden aan de overeenkomst, nadat en voor zover zij een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard en ook indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van haar mondelinge aanvaarding. Mogelijk later te maken aanvullende bevestigingen en/of afspraken, welke van de schriftelijke acceptatie als voormeld afwijken, zijn slechts valide indien zij door Jetten W&S Partner schriftelijk zijn geaccepteerd of bevestigd.
4.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Jetten W&S Partner een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, of indien Opdrachtgever een van Jetten W&S Partner afkomstige offerte voor akkoord ondertekent, of als door Jetten W&S Partner uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.
4.5 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in art. 4.3 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
4.6 Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling van Jetten W&S Partner aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 7 dagen na mededeling zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van de mededeling van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle nog lopende Overeenkomsten.
4.7 Jetten W&S Partner heeft het recht om bij of na het aangaan van de overeenkomst, voordat ze (verder) presteert, van Opdrachtgever zekerheid te vereisen dat zowel aan de overeengekomen betalings- als overige verplichtingen uit de overeenkomst zal worden voldaan. 

5. Facturering en betaling
5.1 Jetten W&S Partner zal aan Opdrachtgever een factuur doen toekomen voor het honorarium op of omstreeks de datum van indiensttreding van de kandidaat. Opdrachtgever zal de door Jetten W&S Partner in rekening gebrachte bedragen zonder korting, opschorting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum aan Jetten W&S Partner betalen. Jetten W&S Partner kan te allen tijde voorschotbetalingen van Opdrachtgever verlangen.
5.2 Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Indien niet tijdig de gehele betaling van factuurbedrag is ontvangen, is Opdrachtgever aan Jetten W&S Partner rente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand over het openstaande factuurbedrag. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk onderbouwd aan Jetten W&S Partner bekend te zijn gemaakt. Indien dit niet bekend is gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht met de factuur te hebben ingestemd. Alle kosten van inning van de factuur, waaronder (buiten)gerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Voor buitengerechtelijke kosten mag zonder nader bewijs 10% van de verschuldigde hoofdsom aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zaken m.b.t. incasso worden uit handen gegeven. De kosten hieraan verbonden komen direct voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening, om welke reden dan ook.
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan of ten behoeve van Jetten W&S Partner verschuldigd is, heeft Jetten W&S Partner een retentierecht op alle zaken van de Opdrachtgever.

Jetten W&S Partner kan te allen tijde voorschotbetalingen van Opdrachtgever verlangen.
5.3 Jetten W&S Partner is gewettigd om op grond van overheidsmaatregelen prijsverhogingen aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang door te berekenen. Alle prijzen van Jetten W&S Partner zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief BTW. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Jetten W&S Partner van invloed zijn, waaronder inkoopprijzen, heffingen of belastingen, kan Jetten W&S Partner doorberekenen aan Opdrachtgever. 
De door Jetten W&S Partner opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele reis- en verblijfskosten en de kosten van het vervaardigen van grote aantallen documenten.
5.4 Als voor een Opdracht geen specifieke prijsafspraken zijn gemaakt, gelden de op dat moment bij Jetten W&S Partner geldende standaard uurtarieven.
5.5 Na het verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Jetten W&S Partner op Opdrachtgever, uit hoofde van de betreffende Overeenkomst, onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtgever vanaf het moment van opeisbaarheid van de vordering de wettelijke vertragingsschade (overeenkomstig art. 6:119 BW) aan Jetten W&S Partner verschuldigd. In het geval van faillissement, surseance van betaling of ontbinding van Opdrachtgever worden alle vorderingen van Jetten W&S Partner onmiddellijk opeisbaar.
5.6 Zodra Opdrachtgever ook na het verstrijken van een door Jetten W&S Partner gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de wettelijke vertragingsschade niet heeft betaald, is Opdrachtgever aan Jetten W&S Partner alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval ten minste 10% van de som der achterstallige factuurbedragen, met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro). In geval van verzuim is Jetten W&S Partner voorts gerechtigd zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling alle nog te verrichten diensten op te schorten en maatregelen ter incasso te nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van voldoening van de nota van opdrachtnemer.

6. Uitvoering van Overeenkomsten
6.1 Afleveringstermijnen zullen door Jetten W&S Partner zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een door Jetten W&S Partner of Opdrachtgever genoemde afleveringstermijn geldt echter nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een afleveringstermijn door Jetten W&S Partner heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
6.2 Jetten W&S Partner voert Overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit. Haar verbintenissen zijn evenwel inspanningsverplichtingen. Jetten W&S Partner garandeert niet dat haar werkzaamheden tot een bepaald resultaat zullen leiden.
6.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat aan Jetten W&S Partner de voor de uitvoering van de Overeenkomst essentiële informatie is verstrekt. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Jetten W&S Partner nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Jetten W&S Partner ter beschikking worden gesteld en voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden van Jetten W&S Partner betrokken medewerkers van Opdrachtgever .


7. Overmacht
7.1 Onder overmacht van Jetten W&S Partner wordt verstaan elke van de wil van partijen c.q. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen door Opdrachtgever in redelijkheid niet meer van Jetten W&S Partner kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.
Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: bovenmatig ziekteverzuim van de Consultant of door haar ingehuurde freelancers, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, etc., waardoor Jetten W&S Partner haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.
7.2 Indien Jetten W&S Partner door overmacht niet, niet tijdig of behoorlijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand d.i. tot het moment dat Jetten W&S Partner weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
7.3 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
7.4 Jetten W&S Partner is gewettigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid bleek.
7.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Jetten W&S Partner kan en zal, behoudens voor opzet en grove schuld, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot enige schade van welke aard ook als gevolg van verrichte diensten, een onrechtmatige daad, wanprestatie of (dis) functioneren van de werknemers en ingeschakelde niet ondergeschikten.
​8.2 Jetten W&S Partner neemt bij aanvaarding en uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever alleen een inspanningsverplichting op zich. Bij een coachings-, outplacementtraject of sollicitatietraining, en alle zaken daaraan gerelateerd zoals het schrijven van sollicitatiebrieven of CV's en LinkedInprofiel geeft Jetten W&S Partner geen garantie op succes of op een baan. De verantwoordelijkheid voor het succesvol functioneren in een functie, het vinden van een baan, uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek en/of vervolg daarvan en het krijgen van een arbeidscontract ligt te allen tijde altijd bij de kandidaat en dus nooit bij Jetten W&S Partner.  Jetten W&S Partners heeft alleen een inspanningsverplichting om de coaching, training of outplacementtraject naar beste weten te geven aan de kandidaat. De kandidaat blijft zelf verantwoordelijk voor de doelstellingen en het uiteindelijke (gewenste) resultaat. Jetten W&S Partner is niet aansprakelijk of verantwoordelijk en aanvaard op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het uiteindelijk resultaat.  

8.3 Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor de definitieve aanstelling van de Kandidaat bij een werving & selectie-opdracht. 
8.4 De Opdrachtgever is gehouden om vóór het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over diens geschiktheid voor de functie en organisatie. Jetten W&S Partner gaat tijdens de werving en selectie uitermate consciëntieus te werk, maar dit ontslaat Opdrachtgever als toekomstig werkgever niet van zijn onderzoeksplicht.
8.5 Jetten W&S Partner zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien de arbeidsovereenkomst van een door Jetten W&S Partner geworven en/of geselecteerde kandidaat niet wordt verlengd danwel dat een kandidaat voor het einde van de proefperiode of arbeidsovereenkomst wordt ontslagen. Immers: Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor de definitieve aanstelling van de Kandidaat. 
8.6 Jetten W&S Partner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als de loopbaancoaching/sollicitatietraining/CV/motivatiebrief/LinkedInprofiel en - training/outplacementtraject en/of outplacementrapportage en zaken daaraan gerelateerd en die zijn verzorg door Jetten W&S Partner niet aan de verwachtingen voldoet.
8.7  Jetten W&S Partner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet dan wel als de Opdrachtgever als werkgever op basis van onvolledige of onjuiste informatie een arbeidsovereenkomst met Kandidaat is aangegaan. Op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van werknemers die met de assistentie van Jetten W&S Partner zijn aangetrokken kan Jetten W&S Partner geen enkele invloed uitoefenen.
8.8 Indien Jetten W&S Partner de opdracht door overmacht niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen dan worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Jetten W&S Partner weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
8.9 Jetten W&S Partner is jegens Opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige andere schade van welke aard dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht ten gevolge van welke oorzaak, onzorgvuldigheid of verzuim die schade mocht zijn ontstaan.
8.109 Opdrachtgever vrijwaart Jetten W&S Partner voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze te lijden schade uit welke oorzaak dan ook.
Deze aansprakelijkheid zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag of bedragen van het voor die dienst in rekening gebrachte honorarium.
8.11 Opdrachtgever vrijwaart Jetten W&S Partner voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verbandhoudende met een tussen Jetten W&S Partner en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
8.12 Jetten W&S Partner is niet aansprakelijk voor andere soorten schade, waaronder winstderving.
8.13 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Jetten W&S Partner, hetzij uit hoofde van en tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door Jetten W&S Partner, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van Jetten W&S Partner, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.
8.14 De Opdrachtgever vrijwaart Jetten W&S Partner voor schade ontstaan aan persoon of goed van haar medewerkers indien deze op locatie (het bedrijf van de Opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.
8.15 De Opdrachtgever vrijwaart Jetten W&S Partner ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien Jetten W&S Partner zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden zou kunnen beroepen indien die derden als Opdrachtgever de betreffende overeenkomst met Jetten W&S Partner hadden gesloten.
8.16 Onder derden als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen personeel van de Opdrachtgever en andere (rechts)personen waarvan de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.
8.17 Jetten W&S Partner kan en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot enige schade van welke aard dan ook, geleden door Opdrachtgever, zijn werknemers of derden als gevolg van een onrechtmatige daad, wanprestatie of (dis)functioneren van deze werknemers.
8.18 Indien Jetten W&S Partner de opdracht door overmacht niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen dan worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Jetten W&S Partner weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
8.19 Jetten W&S Partner is jegens Opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige andere schade van welke aard dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht ten gevolge van welke oorzaak, onzorgvuldigheid of verzuim die schade mocht zijn ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Jetten W&S Partner voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze te lijden schade uit welke oorzaak dan ook. 

9. Garantieregeling
9.1 Jetten W&S Partner zal zeer consciëntieus te werk gaan bij de werving en selectie van Kandidaten voor de Opdracht. Jetten W&S Partner zal zich van de geschiktheid van de Kandidaat voor de functie en Opdrachtgever proberen te verzekeren, maar geeft geen garanties omtrent de uiteindelijke geschiktheid van de Kandidaat.
9.2 Jetten W&S Partner hanteert voor de Opdrachtgever een Garantieregeling. Deze houdt in dat, indien de Kandidaat binnen de garantieperiode, dit is binnen de eerste drie maanden vanaf de eerste werkdag van de Kandidaat, niet naar behoren functioneert of zelfs stopt, Jetten W&S Partner binnen dezelfde fee een nieuwe Kandidaat zal werven en selecteren. De Opdrachtgever geeft Jetten W&S Partner hier 3 maanden de gelegenheid toe. Mocht het binnen die periode niet lukken een geschikte kandidaat te plaatsen, is Opdrachtgever gerechtigd zelf dan wel via derden de positie in te vullen.
Deze Opdracht wordt dan behandeld als zijnde een nieuwe Opdracht binnen de Garantieregeling conform dezelfde algemene voorwaarden. Deze garantieregeling vervalt indien er sprake is van afwijkende afspraken ten opzichte van het oorspronkelijke tariefvoorstel terwijl op de overige afspraken in de overeenkomst geen wijzigingen zijn aangebracht: zo vervalt de garantieregeling indien bijv. om moverende redenen een afwijkende fee wordt afgesproken voor een opdracht.
9.3 Indien de Opdrachtgever aanspraak wil maken op deze garantieregeling zal deze dit verzoek binnen 13 weken na de startdatum van de Kandidaat schriftelijk en onderbouwd op basis van welke tekortkomingen de arbeidsrelatie niet wordt verlengd c.q. wordt voortgezet bij Jetten W&S Partner zijn ingediend. Na deze periode vervalt dit recht op de Garantieregeling voor de Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het verzoek ligt bij de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een verzoek tot garantie indient en/of de garantie wordt gehonoreerd, kan de Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening van het honorarium.
9.4 Als binnen een periode van drie maanden na ingang van deze Garantieregeling de functie door Opdrachtgever wordt ingetrokken dan wel dermate wordt gewijzigd dat de oorspronkelijke Opdracht komt te vervallen dan wel wordt vervuld met een kandidaat anders dan via Jetten W&S Partner, wordt dit honorarium uitdrukkelijk niet gecrediteerd en is Opdrachtgever de eventuele resterende fee verschuldigd aan Opdrachtnemer.
9.5 Deze garantieregeling geldt niet als het disfunctioneren of het stoppen van de kandidaat aan de opdrachtgever verwijtbaar is. Dit ligt dan ter beoordeling bij Jetten W&S Partner.
9.6 Indien de Kandidaat met wie de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan deze voor aanvang van het dienstverband opzegt, continueert Jetten W&S Partner de Opdracht direct zonder aanvullende kosten. De Opdrachtgever geeft Jetten W&S Partner hier 3 maanden de gelegenheid toe. Mocht het binnen die periode niet lukken een geschikte kandidaat te plaatsen, is Opdrachtgever gerechtigd zelf dan wel via derden de positie in te vullen.
9.7 Jetten W&S Partner kan en zal haar verantwoordelijkheid voor een voorgedragen Kandidaat beperken tot de kwaliteit van deze Kandidaat voor de specifieke functie, binnen de omstandigheden zoals die op het moment van werving en selectie bestonden en naar de eisen die de functie op dat moment stelde. Jetten W&S Partner is niet verantwoordelijk voor omgevingsfactoren waarop zij geen invloed kan uitoefenen. Indien het dienstverband binnen drie maanden van de arbeidsovereenkomst op redelijke gronden wordt beëindigd, hervat Jetten W&S Partner per direct de Opdracht. De Opdrachtgever is dan opstartkosten ad € 1.500 verschuldigd, vermeerderd met eventuele additionele kosten. De Opdrachtgever geeft Jetten W&S Partner drie maanden de gelegenheid een geschikte kandidaat te werven en selecteren. Mocht Jetten W&S Partner binnen deze periode niet slagen dan is Opdrachtgever gerechtigd zelf dan wel via derden de positie in te vullen. Wanneer Jetten W&S Partner wel een kandidaat plaatst is zij gerechtigd hiervoor een zelfde vergoeding te vragen als voor de oorspronkelijke Opdracht. Niet beschouwd als redelijke gronden worden o.a.: - ontslag op basis van economische redenen, zoals reorganisatie, bedrijfssluiting (of een onderdeel daarvan), fusie, overname etc. en ook bedrijfsverhuizing, - functiewijziging en/of overige wijzigingen (bijv. andere standplaats) die bij de aanvang van de Opdracht niet bij Jetten W&S Partner bekend waren of- indien een goed functionerende Kandidaat zelf ontslag neemt op basis van gemotiveerde redenen. In deze gevallen is Opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd. 

9.8. Jetten W&S Partner kent op geen enkele wijze een garantie in het kader van loopbaancoaching, outplacementtraject en sollicitatietraining. Er is geen enkele garantie m.b.t. de geleverde diensten met betrekking tot het schrijven van een CV, motivatiebrief, LinkedInprofiel of anderszins door Jetten W&S Partner. 

9.9. Het gebruik van een door Jetten W&S Partner geschreven product, zoals CV, sollicitatiebrief, motivatiebrief, LinkedInprofiel, is altijd voor eigen risico van de opdrachtgever en/of de kandidaat die gebruik maakt van de dienst/product van Jetten W&S Partner.

9.10 Het inzetten van het outplacementtraject, loopbaancoaching, sollicitatietraining, LinkedIn training of daaraan gerelateerde diensten door de opdrachtgever zijn altijd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/kandidaat die gebruik maakt van de dienst/product van Jetten W&S Partner..

10. Ontbinding en beëindiging
10.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is Jetten W&S Partner gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van Jetten W&S Partner en zonder dat Jetten W&S Partner tot enige schadevergoeding is gehouden.
10.2. In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, tot boedelafstand overgaat dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden; overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf;zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij Jetten W&S Partner Opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval Jetten W&S Partner zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de andere rechten van Jetten W&S Partner en zonder dat Jetten W&S Partner tot enige schadevergoeding is gehouden.
10.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 10.2 zijn alle vorderingen van Jetten W&S Partner op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.
10.4 Lopende Overeenkomsten en Opdrachten kunnen door Jetten W&S Partner steeds op ieder moment en zonder opgave van reden worden beëindigd, zonder dat Jetten W&S Partner gehouden is enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever te voldoen.
10.5 Annuleringen: bij annulering binnen 5 werkdagen van een (reeds bevestigde) opdracht, wordt door Jetten W&S Partner 50% van het voor de opdracht geldende tarief in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever een reservering plaatst voor een onderzoek dat binnen 5 werkdagen moet worden uitgevoerd, houdt Jetten W&S Partner de reservering 1 werkdag kosteloos voor Opdrachtgever vast. Bevestigt Opdrachtgever niet binnen deze werkdag, dan vervalt de reservering automatisch.

10.6 Indien een Opdracht geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of zodanig wordt gewijzigd, dat daarmee de oorspronkelijke opdracht komt te vervallen, is Jetten W&S Partner gerechtigd om de reeds gemaakte kosten, die dan vergeefs zijn gemaakt, in rekening te brengen.
10.7 Indien Jetten W&S Partner in dat geval een Opdracht voor Opdrachtgever opnieuw zal opstarten, zal zij met de Opdrachtgever in overleg treden over de vergoeding van de reeds gemaakte kosten. Voor de nieuwe opdracht zijn de bepalingen uit deze overeenkomst van overeenkomstige toepassing.Bij het geheel intrekken van de vacature geldt bovengenoemd art. 10.6.


11. Intellectuele eigendomsrechten en privacy
11.1 Alle rechten, in de ruimste zin des woords, waaronder auteursrechten en merkenrechten op het door Jetten W&S Partner aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard dan ook, zoals software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden en andere data (hierna: "Materialen"), berusten bij Jetten W&S Partner of de licentiegevers van Jetten W&S Partner. Opdrachtgever zal geen ander gebruik maken van de Materialen dan waartoe de Materialen aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Met name zal Opdrachtgever Materialen niet aan derden ter beschikking stellen.
11.2 Alle Materialen blijven het intellectueel eigendom van Jetten W&S Partner. Alle zaken, materiaal, aanvullend materiaal en naslagmateriaal in verband met werving en selectie is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet, in welke vorm dan ook, worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jetten W&S Partner.
11.3 Opdrachtgever zal ten aanzien van (de inhoud van) Materialen geheimhouding betrachten, ook ten aanzien van personen, werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen te gebruiken of in te zien. Voor personen werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, welke noodzakelijkerwijs kennis dienen te verkrijgen van Materialen voor een juiste uitvoering van hun werkzaamheden, zal door Opdrachtgever tevens naleving van de geheimhoudingsplicht worden gewaarborgd.
11.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijkheid en geheimhouding.
11.5 Opdrachtgever garandeert jegens Jetten W&S Partner dat Opdrachtgever in zijn samenwerking met Jetten W&S Partner alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens, stipt zal naleven en vrijwaart Jetten W&S Partner van iedere aanspraak van enige derde ter zake. Onder de reikwijdte van deze vrijwaring is in ieder geval mede begrepen iedere persoon ten aanzien van wie Jetten W&S Partner in opdracht van Opdrachtgever een assessment, test of ander onderzoek uitvoert.
11.6 Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat Jetten W&S Partner de resultaten van door haar in opdracht van Opdrachtgever uitgevoerde loopbaancoaching, outplacementtraject, sollicitatietraining, competentie-interview, test(s) of andere opdrachten/zaken in het kader van verrichtte diensten niet met Opdrachtgever zal delen indien een persoon of organisatie die (mede) onderwerp is van de zoals voornoemde verrichtte diensten, daartegen bezwaar maakt. In dat geval is Opdrachtgever niettemin gehouden de met de betreffende Opdracht gemoeide vergoeding aan Jetten W&S Partner te betalen en is Jetten W&S Partner ter zake geen enkele (schade) vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

12. Forum- en rechtskeuze 
12.1 Op alle Overeenkomsten en Opdrachten en op de gehele rechtsverhouding tussen Jetten W&S Partner en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Jetten W&S Partner en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. 
12.2 Alle geschillen tussen Jetten W&S Partner en Opdrachtgever die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten, Opdrachten of deze Voorwaarden zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Tarieven en andere algemene voorwaarden


Graag in informeren wij u over de tarieven en andere algemene voorwaarden. U kunt uw interesse kenbaar maken in het contact formulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Vanzelfsprekend kunt u ook bellen naar +31 6 29 33 29 16. Wij informeren u graag.