Jetten W&S Partner
careers in motionPrivacy- en cookiebeleid


Privacy Statement

Jetten W&S Partner* heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens. Jetten W&S Partner respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites (Jetten W&S Partner.nl, CV-opmaat.nl) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website www.jettenwspartner.nl of www.cv-opmaat.nl, of door ons een e-mail te sturen via ons algemene e-mailadres: info@jettenwspartner.nl of info@cv-opmaat.nl, gaat u er mee akkoord dat Jetten W&S Partner en CV-opmaat uw gegevens overeenkomstig dit Privacybeleid gebruikt.

Privacybeleid van Jetten W&S Partner  

Als Jetten W&S Partner beschikking heeft over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Jetten W&S Partner vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, zelfstandig ondernemers, zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) hieraan stelt.

1. Wie zijn wij?
Jetten W&S Partner is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Dit Privacybeleid is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van Jetten W&S Partner   inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de volgende websites van Jetten W&S Partner:
*  www.jettenwspartner.nl
*  www.CV-opmaat.nl

2. Algemeen/website
Jetten W&S Partner blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met behulp van deze informatie kan Jetten W&S Partner  de website blijven optimaliseren.

Technische informatie
De websites van Jetten W&S Partner verzamelen automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

3. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:

 • u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze websites.
 • u uw gegevens invult of achterlaat op onze vestiging.
 • u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • in het kader van een zakelijke relatie met Jetten W&S Partner.


4. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Communicatie. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van verantwoordelijke. Informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt en uitgewisseld middels of via een nieuwsbrief, het achterlaten van een reactie op een website, gebruik van sociale media. Onder overige activiteiten vallen bijvoorbeeld (sprekers)events.
 • Bemiddeling. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten en zelfstandig ondernemers, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandige ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 • Personeels- en salarisadministratie.
 • In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 • Ontwikkeling. Voor training, coaching, outplacement, persoonlijke ontwikkeling en andere vormen van loopbaanbegeleiding, zoals sollicitatietraining en
  -begeleiding en cv diensten.
 • Bedrijfsvoering. Managementinformatie, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en overige wet en regelgeving.


5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Jetten W&S Partner  kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Jetten W&S Partner. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens. Uw gegevens kunnen wij van u ontvangen in de  onderstaande hoedanigheid via de website of via ons algemene e-mailadres: info@jettenwspartner.nl.

Websitebezoeker

 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid)
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, etc.)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een sollicitatieformulier, of e-mail verstuurd via de website, anders dan via het sollicitatieformulier, etc.)​.


Werkzoekende of kandidaat, 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring, nevenactiviteiten
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften, salarisinformatie, assessments, arbeidsovereenkomst bij aanvang van contract.


Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Jetten W&S Partner of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan Jetten W&S Partner onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring, nevenactiviteiten
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, assessments, salaris/tariefinformatie
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens in het kader van het coachingstraject en-of loopbaanbegeleiding, sollicitatietraining en/of CV coaching, zoals gemaakte persoonlijke opdrachten en/of  andere persoonlijke informatie.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, arbeids- en/of opdrachtovereenkomst,


Kandidaten mogen altijd weten welke informatie Jetten W&S Partner over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@Jetten W&S Partner.nl. U kunt daartoe de onderwerpregel: ‘Privacy’ aanklikken. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

 Zakelijke relatie
Jetten W&S Partner  verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige contactgegevens o.b.v. social media
 • Functie
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Organisatie waar werkzaam


6. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Jetten W&S Partner kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens Jetten W&S Partner diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Uw gegevens op onze websites zijn in beginsel niet indexeerbaar voor zoekmachines. Gegevens die u op aan ons gelinkte sites schrijft, zoals wanneer u een reactie plaatst bij een blog, kunnen wel door zoekmachines worden geïndexeerd.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

7. Uw rechten 
Voor uw recht op inzage, wijziging en/of verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Jetten W&S Partner, via info@jettenwspartner.nl, aanklikken ‘Privacy’.  


8. Bewaartermijn
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u eveneens contact opnemen met Jetten W&S Partner  via info@jettenwspartner.nl, aanklikken onderwerp ‘Privacy’. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Jetten W&S Partner. Het is wettelijk bepaald dat uw persoonsgegevens van sollicitanten na afronding van de  sollicitatieprocedure nog maximaal vier weken beschikbaar zijn voor de administratieve afhandeling, de interne controle en bedrijfsbeveiliging of voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving of 1 jaar met toestemming van de sollicitant. Voor aangenomen kandidaten geldt dat na aanvang van de arbeidsovereenkomst de gegevens na 6 maanden plus 4 weken worden verwijderd.

Gegevens van kandidaten in een loopbaantraject, coaching of outplacement worden 4 weken na afronding van het traject verwijderd.
Gegevens van kandidaten m.b.t. sollicitatiebegeleiding en - training, ook met betrekking tot het schrijven van cv's en/of motivatiebrieven worden 4 weken na afronding van de procedure verwijderd.

9. Beveiliging
Jetten W&S Partner doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van technische en organisatorische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen degenen die geautoriseerd zijn hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan bewerkers die gegevens namens Jetten W&S Partner verwerken om diensten te verlenen of opdrachten uit te voeren, is Jetten W&S Partner met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10. Vragen, opmerkingen of klachten
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Jetten W&S Partner, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Jetten W&S Partner via info@jettenwspartner.nl, aanklikken ‘Privacy’.

11. Wijzigingen
Jetten W&S Partner kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de websites van Jetten W&S Partner. Deze versie is geldig vanaf  25 meii 2018.----------------------------------------------------------------------Cookiebeleid van de Jetten W&S Partner  
Het Jetten W&S Partner Cookiebeleid bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onderstaande websites van Jetten W&S Partner (hierna ook: “Jetten W&S Partner”, “wij”, “ons” of “onze”):


http://www.Jettenwspartner.nl
www.cv-opmaat.nl

Cookies en soortgelijke technieken
De websites van Jetten W&S Partner maken verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. U kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna tezamen aangeduid als: “cookies”) op onze websites.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen.

Hieronder volgt een overzicht van de cookies en vergelijkbare technieken die via onze websites worden geplaatst, per categorie de bijbehorende doeleinden en de website of partij die de cookies plaatst.

 2. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
 • het opslaan van voorkeuren;
 • het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal te kunnen weergave;
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat dit niet iedere keer opnieuw behoeft te worden ingevuld.


Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en de webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende webpagina’s bezoekt;
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • het optimaliseren van de website.


Sociale media cookies
Wij gebruiken sociale media cookies voor onderstaand doeleinde(n):

 • het direct kunnen delen door gebruikers van bepaalde, geselecteerde social media inhoud van onze website      
 • het aanbieden van de mogelijkheid om direct en online te kunnen solliciteren via een social media button;
 • het tonen van de integratie van social media op onze websites;
 • het aanbieden van de mogelijkheid om Jetten W&S Partner te volgen via social media kanalen;
 • het mogelijk maken van het gebruik van social media op onze websites.


Security cookies
Wij gebruiken security cookies voor onderstaand doeleinde(n):

 • het herleiden of een bezoek nieuw is om daarmee hackpogingen of ongeautoriseerde loginpogingen tegen te houden;
 • het herleiden of een bezoek van een bot/crawler of persoon afkomstig is;
 • het waarborgen dat alleen uitgenodigde personen toegang hebben tot een (specifieke) website.


3. Welke cookies gebruiken wij via onze websites?
U kunt dit bij ons opvragen via het sturen van een e-mail naar info@jettenwspartner.nl, aanklikken 'Privacy'.

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Jetten W&S Partner heeft daar geen invloed op.

Facebook  
Google 
​Yahoo 
YouTube 
LinkedIn 
Twitter
AppNexus
VisualWebsiteOptimizer
Addthis 
Sharethis 
Bing 
REFURLS 
Indeed
Jobbird
Godaddy
​Monsterboard

Deze informatie is op 25 januari 2018 voor het eerst gepubliceerd. Het kan zijn dat bovenstaand overzicht, ondanks onze inspanningen, nog niet 100% volledig is. Aan de completering hiervan wordt gewerkt. Mocht je een cookie tegenkomen die niet op deze lijst staat, dan kunt je dit aan ons melden via info@Jetten W&S Partner.nl, aanklikken onderwerp ‘Privacy’.

4. Hoe kun je cookies uitzetten of verwijderen?
Browserinstellingen: Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera

Cookies verwijderen

 • Cookies verwijderen in Internet Explorer Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.
 • Cookies verwijderen in Firefox Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.
 • Cookies verwijderen in Chrome Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechtsbovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen... Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.


5. Wijzigingen en Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Jetten W&S Partner. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze webpagina met privacybeleid te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over het privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@jettenwspartner.nl en klik bij onderwerpen 'Privacy'aan.​


----------------------------------------------------------------
* Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt voor zowel Jetten W&S Partner als voor CV-opMaat. Waar Jetten W&S Partner is opgenomen, lees hier dan ook CV-opMaat. 

* Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt voor zowel Jetten W&S Partner als ook voor CV-opMaat. Waar Jetten W&S Partner is genoemd, lees hier dan ook CV-opMaat.