Jetten W&S Partner
careers in motionAlgemene voorwaarden CV-opmaat

 CV-opmaat streeft er naar de afspraken met haar relaties zodanig in te vullen en uit te voeren dat deze leiden tot optimale klanttevredenheid. In dit verband vindt CV-opmaat het van belang duidelijk te zijn over de algemene voorwaarden die gehanteerd worden, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") wordt verstaan onder:
a) CV-opmaat: een dienstverlening aangeboden door samenwerkende bedrijven Rob Keehnen Recruitment ( KVK 63383624) en Jetten W&S Partner (KvK 61713058 ), handelend onder de naam CV-opmaat , die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, werkzaamheden verricht op het gebied van Curriculum Vitae’s. sollicitatie-/motivatiebrieven, LinkedInprofiel, training, coaching voor een Opdrachtgever.
b) Materialen: het door CV-opmaat aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard ook, zoals documentatie, CV’s, sollicitatiebrieven/motivatiebrieven, LinkedInprofielen,  software, analyses, systemen, methoden, handleidingen en andere data;
c) Opdrachtgever: iedere natuurlijke (rechts) persoon die Diensten van CV-opmaat afneemt, dan wel met wie CV-opmaat een Overeenkomst aangaat of met wie CV-opmaat in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
d) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen CV-opmaat en Opdrachtgever tot stand komt, elke aanvulling of wijziging daarop, alsook alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen die nodig zijn voor het aangaan van die overeenkomst;
e) Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst; werkzaamheden verricht op het gebied van het vervaardigen van CV’s. sollicitatie/motivatiebrieven, LinkedInprofiel, training, coaching voor een Opdrachtgever.
f) Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan CV-opmaat, in welke vorm ook.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en alle aanbiedingen tot het verrichten van diensten door CV-opmaat. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door CV-opmaat niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming daarmee.

3. Werkwijze en verantwoordelijkheden CV-opmaat en Opdrachtgever
3.1 CV-opmaat verplicht zich tot uitvoering en naar beste weten uitvoeren van de Opdracht in het beste belang van de Opdracht en de bij de opdracht betrokken partijen conform de afspraken omtrent honorarium, tarieven en andere kosten voor zover deze niet beschreven staan in de overeenkomst, of in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien de Opdracht andere en/of aanvullende zaken vereist, afwijkend van de overeenkomst, zal CV-opmaat daartoe over in overleg treden met Opdrachtgever. CV-opmaat is niet verplicht zich aan andere, dan zoals de dienst staat beschreven op de website, afwijkende en/of wensen/eisen van de Opdrachtgever te voldoen. Hoe de Opdracht wordt uitgevoerd, staat beschreven op de website van CV-opmaat: www.CV-opmaat.
Mocht de Opdrachtgever vragen hebben over de dienst of over de uitvoering ervan dient hij zich hierover voorafgaand aan de tot stand te komen Opdracht te informeren.
3.2 CV-opmaat informeert zich zo goed mogelijk bij de opdrachtgever over de te vervullen Opdracht. Hiermee wordt bedoeld o.a. informatie over de Opdracht met betrekking tot de eventuele (gewenste) functie-inhoud, functieprofiel, functie-eisen, afdeling, organisatie en cultuur, de verwachtingen van de Opdrachtgever, belangrijke achtergrondinformatie en andere zaken die van belang zijn in het kader van de Opdracht. CV-opmaat behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan deze verplichting voldaan zal hebben.
3.3 CV-opmaat verplicht zich tot het vertrouwelijk behandelen van alle verstrekte informatie door Opdrachtgever en zal zonder diens toestemming niets daarvan meedelen aan derden. 
3.4 De door de Opdrachtgever verstrekte informatie relateert CV-opmaat aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de opdrachtgever die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.. Hierbij gaat CV-opmaat ervan uit dat de inlichtingen die Opdrachtgever  over zichzelf heeft verstrekt juist zijn.
3.5 CV-opmaat is gerechtigd om – indien zij dat wenselijk dan wel noodzakelijk acht – bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. Hierover behoeft CV-opmaat de Opdrachtgever niet te informeren.

4. Werkwijze en verantwoordelijkheden Opdrachtgever
4.1 Mocht de Opdrachtgever vragen hebben over de dienst of over de uitvoering ervan dient hij zich hierover voorafgaand aan de tot stand te komen Opdracht te informeren.
4.2 De Opdrachtgever zal tijdig alle gegevens en bescheiden, welke CV-opmaat nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht,  in gewenste vorm en op de gewenste wijze aan CV-opmaat ter beschikking te stellen.
4.3 De Opdrachtgever verstrekt juiste en relavante informatie die CV-opmaat kan relateren aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de opdrachtgever die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Hierbij gaat CV-opmaat ervan uit dat de inlichtingen die Kandidaten over zichzelf hebben verstrekt juist zijn.
4.4 De Opdrachtgever betaald tijdig de factuur voor de te leveren diensten.

5. Aanbiedingen, wijzigingen, aanvullingen en totstandkoming van Overeenkomsten
5.1. Nadat Opdrachtgever en CV-opmaat (een) oriënterend(e) gesprek(ken) hebben gevoerd of per email informatie hebben uitgewisseld, wordt een afspraak gemaakt omtrent de te verlenen Opdracht. Door CV-opmaat wordt aan de Opdrachtgever een factuur toegestuurd. De factuur is tevens het voorstel van de Opdracht. Dit voorstel is vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat. Een aanbieding of prijsopgave bindt CV-opmaat niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.
5.2. Indien een voorstel van CV-opmaat een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt schriftelijk aanvaard door Opdrachtgever dan heeft CV-opmaat het recht dit aanbod in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
5.3 CV-opmaat is gebonden aan de overeenkomst, nadat en voor zover zij een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard en ook indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van haar mondelinge aanvaarding. Echter pas na betaling van de factuur door de Opdrachtgever komt de daadwerkelijke overeenkomst tot stand. Mogelijk later te maken aanvullende bevestigingen en/of afspraken, welke van de schriftelijke acceptatie als voormeld afwijken, zijn slechts valide indien zij door CV-opmaat schriftelijk zijn geaccepteerd of bevestigd.
5.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover CV-opmaat een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt en  Opdrachtgever heeft de factuur

5.5 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in art. 5.4 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
5.6 Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling van CV-opmaat aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 7 dagen na mededeling zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van de mededeling van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle nog lopende Overeenkomsten.
5.7 CV-opmaat heeft het recht om bij of na het aangaan van de overeenkomst, voordat ze (verder) presteert, van Opdrachtgever zekerheid te vereisen dat zowel aan de overeengekomen betalings- als overige verplichtingen uit de overeenkomst zal worden voldaan. 

 6. Facturering en betaling
6.1 CV-opmaat zal aan Opdrachtgever een factuur doen toekomen voor de te verlenen Dienst  voorafgaand aan het verlenen van de Opdracht. 6.2 Opdrachtgever zal de door CV-opmaat in rekening gebrachte bedragen zonder korting, opschorting of verrekening uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum aan CV-opmaat betalen. CV-opmaat kan te allen tijde voorschotbetalingen van Opdrachtgever verlangen. De dienst wordt eerst verleend  na ontvangst van het factuurbedrag binnen de schriftelijk afgesproken termijn of, indien dit niet is overeengekomen, de termijn zoals deze op de website van CV-opmaat staat vermeld.
6.3  Indien niet tijdig de gehele betaling van factuurbedrag is ontvangen, is Opdrachtgever aan CV-opmaat rente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand over het openstaande factuurbedrag. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk onderbouwd aan CV-opmaat bekend te zijn gemaakt. Indien dit niet bekend is gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht met de factuur te hebben ingestemd. Alle kosten van inning van de factuur, waaronder (buiten)gerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Voor buitengerechtelijke kosten mag zonder nader bewijs 10% van de verschuldigde hoofdsom aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zaken m.b.t. incasso worden uit handen gegeven. De kosten hieraan verbonden komen direct voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening, om welke reden dan ook.
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan of ten behoeve van CV-opmaat verschuldigd is, heeft CV-opmaat een retentierecht op alle zaken van de Opdrachtgever.
CV-opmaat kan te allen tijde voorschotbetalingen van Opdrachtgever verlangen.
6.4 CV-opmaat is gewettigd om op grond van overheidsmaatregelen prijsverhogingen aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang door te berekenen. Alle prijzen van CV-opmaat zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief BTW. Elke verandering van de factoren die op de prijs van CV-opmaat van invloed zijn, waaronder inkoopprijzen, heffingen of belastingen, kan CV-opmaat doorberekenen aan Opdrachtgever. 
De door CV-opmaat opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele reis- en verblijfskosten en de kosten van het vervaardigen van grote aantallen documenten.
6.5 Als voor een Opdracht geen specifieke prijsafspraken zijn gemaakt, gelden de op dat moment bij CV-opmaat geldende standaard uurtarieven. Het standaard uurtarief bedraagt € 70,- per uur.
6.6 Na het verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van CV-opmaat op Opdrachtgever, uit hoofde van de betreffende Overeenkomst, onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtgever vanaf het moment van opeisbaarheid van de vordering de wettelijke vertragingsschade (overeenkomstig art. 6:119 BW) aan CV-opmaat verschuldigd. In het geval van faillissement, surseance van betaling of ontbinding van Opdrachtgever worden alle vorderingen van CV-opmaat onmiddellijk opeisbaar.
6.7 Zodra Opdrachtgever ook na het verstrijken van een door CV-opmaat gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de wettelijke vertragingsschade niet heeft betaald, is Opdrachtgever aan CV-opmaat alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval ten minste 10% van de som der achterstallige factuurbedragen, met een minimum van € 25 (zegge: vijfentwintig euro). In geval van verzuim is CV-opmaat voorts gerechtigd zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling alle nog te verrichten diensten op te schorten en maatregelen ter incasso te nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van voldoening van de nota van opdrachtnemer.

7. Uitvoering van Overeenkomsten
7.1 Afleveringstermijnen zullen door CV-opmaat zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een door CV-opmaat of Opdrachtgever genoemde afleveringstermijn geldt echter nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een afleveringstermijn door CV-opmaat heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
7.2 CV-opmaat voert Overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit. Haar verbintenissen zijn evenwel inspanningsverplichtingen. CV-opmaat garandeert niet dat haar werkzaamheden tot een bepaald resultaat zullen leiden. CV-opmaat garandeert niet dat een door haar opgesteld CV, motivatiebrief, training, LinkedInprofiel resulteert in een (andere) baan, een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, oriënterend gesprek of anderszins voor de Opdrachtgever. 
7.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat aan CV-opmaat de voor de uitvoering van de Overeenkomst essentiële informatie is verstrekt. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die CV-opmaat nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan CV-opmaat ter beschikking worden gesteld.

8. Overmacht
8.1 Onder overmacht van CV-opmaat wordt verstaan elke van de wil van partijen c.q. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen door Opdrachtgever in redelijkheid niet meer van CV-opmaat kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.
Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: bovenmatig ziekteverzuim van de Consultant of door haar ingehuurde freelancers, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, etc., waardoor CV-opmaat haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.
8.2 Indien CV-opmaat door overmacht niet, niet tijdig of behoorlijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand d.i. tot het moment dat CV-opmaat weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
8.3 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
8.4 CV-opmaat is gewettigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid bleek.
8.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 CV-opmaat kan en zal, behoudens voor opzet en grove schuld, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot enige schade van welke aard ook als gevolg van verrichte diensten, een onrechtmatige daad, wanprestatie of (dis) functioneren van de medewerkers en ingeschakelde niet ondergeschikten.
​9.2 CV-opmaat neemt bij aanvaarding en uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever een inspanningsverplichting op zich.
9.3 Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat van de geleverde dienst, zoals het CV, sollicitatie-/motivatiebrieven,  LinkedInprofiel en de sollicitatietraining.
9.4 CV-opmaat zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden die de geleverde dienst tot gevolg heeft. 
9.5 CV-opmaat is niet verantwoordelijk voor een baantoezegging, uitnodiging voor een Immers: Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor de uiteindelijk geleverde dienst. 
9.6 CV-opmaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als de geleverde dienst  niet aan de verwachtingen voldoet.
9.7 CV-opmaat  is jegens Opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige andere schade van welke aard dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht ten gevolge van welke oorzaak, onzorgvuldigheid of verzuim die schade mocht zijn ontstaan.
9.8 Opdrachtgever vrijwaart CV-opmaat voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze te lijden schade uit welke oorzaak dan ook.
Deze aansprakelijkheid zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag of bedragen van het voor die dienst in rekening gebrachte honorarium.
9.9 Opdrachtgever vrijwaart CV-opmaat voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verbandhoudende met een tussen CV-opmaat en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
9.10 CV-opmaat is niet aansprakelijk voor andere soorten schade, waaronder inkomstenderving, winstderving etc..
9.11 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens CV-opmaat, hetzij uit hoofde van en tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door CV-opmaat, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van CV-opmaat, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.
9.12 De Opdrachtgever vrijwaart CV-opmaat voor schade ontstaan aan persoon of goed van haar medewerkers indien deze op locatie (woning, het bedrijf van de Opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.
9.13 De Opdrachtgever vrijwaart CV-opmaat ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien CV-opmaat zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden zou kunnen beroepen indien die derden als Opdrachtgever de betreffende overeenkomst met CV-opmaat hadden gesloten.
9.14 Onder derden als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen personeel van de Opdrachtgever en andere (rechts)personen waarvan de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.
9.15 CV-opmaat kan en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot enige schade van welke aard dan ook, geleden door Opdrachtgever, zijn werknemers, zijn relaties of derden als gevolg van een onrechtmatige daad, wanprestatie of (dis)functioneren van deze werknemers.
9.16 CV-opmaat is jegens Opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige andere schade van welke aard dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht ten gevolge van welke oorzaak, onzorgvuldigheid of verzuim die schade mocht zijn ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart CV-opmaat voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze te lijden schade uit welke oorzaak dan ook. 

​10. Garantieregeling
10.1 CV-opmaat zal zeer consciëntieus te werk gaan bij het maken, redigeren adviseren etc. van CV’s. motivatie-/sollicitatiebrieven, LinkedInprofielen en trainingen. CV-opmaat geeft geen garantie met betrekking tot het eindresultaat.
10.2 . De Opdrachtgever is zelf eindverantwoordelijk voor het resultaat van de geleverde dienst. CV-opmaat geeft geen baangarantie, geen garantie omtrent uitgenodigd worden voor een sollicitatie, oriëntatie of andersoortig gesprek

11. Ontbinding en beëindiging
11.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is CV-opmaat gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van CV-opmaat en zonder dat CV-opmaat tot enige schadevergoeding is gehouden.
11.2. In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, tot boedelafstand overgaat dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden; overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf;zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij CV-opmaat Opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval CV-opmaat zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de andere rechten van CV-opmaat en zonder dat CV-opmaat tot enige schadevergoeding is gehouden.
11.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 11.2 zijn alle vorderingen van CV-opmaat op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.
11.4 Lopende Overeenkomsten en Opdrachten kunnen door CV-opmaat steeds op ieder moment en zonder opgave van reden worden beëindigd, zonder dat CV-opmaat gehouden is enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever te voldoen.
11.5 Annuleringen: bij annuleringen van Opdrachten die reeds zijn betaald vindt geen restitutie plaats. Met uitzondering van Sollicitatietrainingen.
11.6 bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden van een (reeds bevestigde) opdracht m.b.t  een Sollicitatietraining, wordt door CV-opmaat 50% van het voor de opdracht geldende tarief in rekening gebracht.
11.7 Indien Opdrachtgever een reservering plaatst voor een onderzoek dat binnen 5 werkdagen moet worden uitgevoerd, houdt CV-opmaat de reservering 1 werkdag kosteloos voor Opdrachtgever vast. Bevestigt Opdrachtgever niet binnen deze werkdag, dan vervalt de reservering automatisch.
11.8  Indien een Opdracht geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of zodanig wordt gewijzigd, dat daarmee de oorspronkelijke opdracht komt te vervallen, is CV-opmaat gerechtigd om de reeds gemaakte kosten, die dan vergeefs zijn gemaakt, in rekening te brengen.
11.9 Indien CV-opmaat in dat geval een Opdracht voor Opdrachtgever opnieuw zal opstarten, zal zij met de Opdrachtgever in overleg treden over de vergoeding van de reeds gemaakte kosten. Voor de nieuwe opdracht zijn de bepalingen uit deze overeenkomst van overeenkomstige toepassing. Bij het geheel intrekken van de Opdracht geldt bovengenoemd art. 11.5 en 11.8.

​12. Intellectuele eigendomsrechten en privacy
12.1 Alle rechten, in de ruimste zin des woords, waaronder auteursrechten en merkenrechten op het door CV-opmaat aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard dan ook, zoals software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden en andere data (hierna: "Materialen"), berusten bij CV-opmaat of de licentiegevers van CV-opmaat. Opdrachtgever zal geen ander gebruik maken van de Materialen dan waartoe de Materialen aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Met name zal Opdrachtgever Materialen niet aan derden ter beschikking stellen.
12.2 Alle Materialen blijven het intellectueel eigendom van CV-opmaat. Alle zaken, materiaal, aanvullend materiaal en naslagmateriaal in verband met de Opdrachten is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet, in welke vorm dan ook, worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CV-opmaat.
12.3 Opdrachtgever zal ten aanzien van (de inhoud van) Materialen geheimhouding betrachten, ook ten aanzien van personen, werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen te gebruiken of in te zien. Voor personen werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, welke noodzakelijkerwijs kennis dienen te verkrijgen van Materialen voor een juiste uitvoering van hun werkzaamheden, zal door Opdrachtgever tevens naleving van de geheimhoudingsplicht worden gewaarborgd.
12.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijkheid en geheimhouding.
12.5 Opdrachtgever garandeert jegens CV-opmaat dat Opdrachtgever in zijn samenwerking met CV-opmaat alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens, stipt zal naleven en vrijwaart CV-opmaat van iedere aanspraak van enige derde ter zake.
12.6 Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat CV-opmaat de resultaten van door haar in opdracht van Opdrachtgever uitgevoerde training of andere opdrachten/zaken in het kader van verrichtte diensten niet met Opdrachtgever zal delen indien een persoon of organisatie die (mede) onderwerp is van de zoals voornoemde verrichtte diensten, daartegen bezwaar maakt. In dat geval is Opdrachtgever niettemin gehouden de met de betreffende Opdracht gemoeide vergoeding aan CV-opmaat te betalen en is CV-opmaat ter zake geen enkele (schade) vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

13. Forum- en rechtskeuze 
13.1 Op alle Overeenkomsten en Opdrachten en op de gehele rechtsverhouding tussen CV-opmaat en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen CV-opmaat en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. 
13.2 Alle geschillen tussen CV-opmaat en Opdrachtgever die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten, Opdrachten of deze Voorwaarden zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.